Navigace

Obsah

Zpět

Číslo jednací: 49/019

Směrnice výše úplaty ŠD

 

Základní škola a mateřská škola Řenče, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace

___________________________________________________________________________

 

Čj. 49 /2019

 

Směrnice ke stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

 

 

Ředitelka ZŠ a MŠ Řenče (dále jen školy), vydává v souladu s ustanovením § 123 zákona 561/2004 Sb., o zájmovém, základním, středním,  vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) v platném znění a v souladu s § 14  vyhlášky MŠMT ČR č. 74/2005 v platném znění pro pracoviště školní družina nadepsané školy tuto směrnici:

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Tato směrnice stanoví podmínky provozu a výši úplaty za zájmové vzdělávání žáka ve školní družině (dále jen „úplata“), možnost snížení nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty ve školním roce 2019/2020

 

Čl. 2

Plátci

 

Úplatu uhradí zákonný zástupce žáka přijatého k zájmovému vzdělávání ve školní družině.

 

Čl. 3

Základní částka úplaty ve školní družině

 

Základní částka úplaty za zájmové vzdělávání žáka ve školní družině činí 100,- Kč za jeden kalendářní měsíc na jednoho žáka.

 

Čl. 4

Možnost snížení nebo prominutí základní částky úplaty

 

a) Úplata může být snížena nebo prominuta zákonnému zástupci žáka, který pobírá sociální příplatek podle § 20 až § 22 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře v platném znění. Dále může být úplata snížena nebo prominuta fyzické osobě, která o žák osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče v souladu s § 36 až § 43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře v platném znění.

Úplata může být snížena nebo prominuta zákonnému zástupci žáka nebo výše uvedené fyzické osobě, požádá-li o to písemně ředitelku školy a výše uvedené skutečnosti v čl. 6 jí prokáže. Žádosti lze podávat přímo ředitelce školy nebo prostřednictvím vedoucí vychovatelky ve školní družině.

b) Pokud žák nedocházel do školní družiny ani jeden den příslušného kalendářního měsíce a nebyl řádně omluven, základní částka úplaty za příslušný kalendářní měsíc se nesnižuje ani nepromíjí.

 

 

 

Čl. 5

Přihlášky k účasti ve školní družině

 

Přihlášky k účasti ve školní družině školy vydává vedoucí vychovatelka. Tato písemná přihláška je pro účast ve školní družině závazná (pravidelná účast ve školní družině, omlouvání neúčasti zákonným zástupcem, placení úplaty).

 

Čl. 6

Odhlášení z účasti ve školní družině

 

Odhlásit žáka z účasti ve školní družině lze pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka adresované ředitelství školy.

 

Čl. 7

Podmínky splatnosti úplaty

 

Úplata  /1000,-Kč/  je splatná na 181912745/0300, splatná  do 30.9. 2019

Jiná možnost platby / např. pololetní apod./ je možná po dohodě u vychovatelek ŠD.

 

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

 

Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance školní družiny, dále pro všechny žáky, kteří se k zájmovému vzdělávání ve školní družině přihlásili i pro jejich zákonné zástupce a nabývá účinnosti dnem 2.9.2019

 

 

 

Projednáno na pedagogické radě dne:                     

 

 

 

                                                                                               

                                                                                                              ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 27. 9. 2019

Datum sejmutí: 1. 9. 2020

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět