Navigace

Obsah

Základní škola a mateřská škola Řenče,

               okres Plzeň — jih, příspěvková organizace

lčo:   60611910

Sídlo: Řenče 44, Přeštice - 33401

Povinně zveřejňované údaje o škole

 

Zřizovatel školy:

Obec Řenče- IČO - OO 257 184

 

Název školy:

Základní škola a mateřská škola Řenče,

okres Plzeň —jih, příspěvková organizace

Adresa: Řenče 44

Telefon: +420 731 544 138

ID datové schránky: 2tpmr72

E-mail: zsrence@seznam.cz

 

číslo účtu: 181 912 745 / 0300

 

WWW stránky: www.zsrence.cz, zsrence@zsrence.cz

Právní forma: samostatný právní subjekt

 

Ředitel školy: Bc. Pavla Hřebcová

 

Součásti organizace:

základní škola, školní družina, školní jídelna, mateřská škola

Kapacita školy: ZŠ - 60 žáků, ŠD — 58 žáků, MŠ — 28 dětí

 

Identifikátor zařízení (REDIZO): 600070352

Pověřenec GPDR : Michal Štumpf-  608 035 420

 

Místo a způsob, jak získat informace, kde lze podat žádost či stížnost,

předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí

 

Pracovník školy určených k poskytování informací:

Bc. Pavla Hřebcová mail: www.zsrence.cz, zsrence@zsrence.cz731 554 138

 

Postup při žádosti o poskytnutí informace:

K žádosti o poskytnutí infomace dle paragrafu 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

informacím, se podávají:

 • Písemně lze podat žádost
 • poštou na adresu školy k rukám ředitele školy
 • předáním písemné žádosti
 • Ústně lze podat žádost

 

 • telefonicky, popř. osobně Elektronickou poštou lze podat žádost

 • zasláním písemné žádosti na e-mail: www.zsrence.cz, zsrence@zsrence.cz

 • prostřednictvím datové schránky

 

Příjem stížností, žádostí a dalších informačních podání:

Podněty škola vyřizuje ve lhůtě do 30-ti dnů ode dne následujícího po dni podání. Veškeré

žádosti a dokumenty v písemné či elektronické podobě jsou přijímají denně pondělí — pátek:

8.00 — 14.00 hodin. V době prázdninového provozu 8.00 — 13.00 hodin forrnou ID datové

schránky.

 

Sazebník úhrad: Pořízení kopií: A 4 jednostranně: 2 Kč, oboustranně: 3 Kč. Nahlížení do

spisů a vnitřních dokułnentů školy: bezplatné

 

Výroční zpráva o činnosti školy a o hospodaření školy za uplynulý školní a kalendářní rok je

pro veřejnost k dispozici u ředitele školy a na webových stránkách školy

 

Předávání infomací ze správního řízení školy ie zveřejněno:

 • na webových stránkách školy v oddíle důležité informace

 • na úřední desce před budovou ZŠ

 

Odvolání ie přípustné proti následujícím rozhodnutím ředitele školy podle zákona 500/2004

Sb., Správní řád:

 • nepřijetí do základní školy
 • nepřijetí do mateřské školy
 • odkladu školní docházky, nebo dodatečném odkladu školní docházky

Odvolání se podává prostřednictvím ředitele školy ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení

rozhodnutí.

 

Přehled nejdůležitěiších předpisů, kterými se ředitel základní školy při výkonu své působnosti

řídí:

Zákon č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

vzdělávání

Vyhláška č. 48/2005 Sb. Vyhláška MŠMT ČR o základní škole

 

Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád

 

 

Základní škola a mateřská škola Řenče,

okres Plzeň-jih,

příspěvková organizace

334 01 Řenče44