Základní škola a mateřská škola Řenče

Důležitá sdělení

kritéria přijímání dětí do MŠ pro rok 201/2019

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy v Řenčích pro školní rok 2018/2019 1. Děti, které dosáhnou pátého roku věku v příslušném školním roce a svým trvalým bydlištěm spádově patří do MŠ Řenče. Předškolní vzdělávání je pro tyto děti s platností od 1. 9. 2017 povinné. 2. Děti, které dosáhnou čtyř let věku a trvale bydlí v Řenčích a spádových obcích (Libákovice, Háje, Plevňov, Osek, Vodokrty, Knihy) 3. Děti mladší 4 let, které trvale bydlí v Řenčích a spádových obcích (Libákovice, Háje, Plevňov, Osek, Vodokrty, Knihy), v pořadí podle věku. Přijímány budou pouze děti, které dosáhnou třech let věku nejpozději do konce roku 2018. 4. Další závažné skutečnosti (např: děti samoživitelů, sourozenci dětí, které již MŠ navštěvují apod.) 5. Předškoláci z jiné spádové MŠ, kteří prokáží závažný důvod, pro který nenastoupí ve své spádové MŠ.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Řenče, okres Plzeň -jih, příspěvková organizace V Řenčích 31.5.2018 ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Řenče, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) a § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla takto: p ř i j í m á děti s těmito registračními čísly: 01/2018 02/2018 03/2018 04/2018 05/2018 06/2018 07/2018 08/2018 09/2018 10/2018 k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2018 Odůvodnění: Zákonní zástupci dětí doložili doklady o tom, že jsou jejich děti zdrávy a byly dodrženy podmínky § 50 zákona č. 258/2000 Sb. ve ZPP, o ochraně veřejného zdraví (děti se podrobily pravidelnému očkování). V přijímacím řízení bylo postupováno podle stanovených kritérií MŠ Řenče. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, prostřednictvím ředitelky Základní školy a mateřské školy v Řenčích Bc. Pavla Hřebcová ředitelka školy

Jídelníček

Žádné jídelníčky nejsou k dispozici.

Z naší činnosti

Divadlo Přeštice - Pohádka o ekologii

Zobrazit celý článek

Úvodní stránka  |  Základní škola  |  Školní družina  |  Mateřská škola

Copyright © 2005 - 2018 Základní škola a mateřská škola Řenče